مخلوط یزدی

این بسته مخلوطی از شیرینی های همچون باقلوا، قطاب، نان نارگیل ، سوهان آردی، حاجی بادام،سوهان خانی ، لوز نارگیل و لوز بادام می باشد.